วันที่   23   มิถุนายน   2565
ห้อง เวลา รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 08.30-12.00   - รับการนิเทศ ติดตาม นโยบายเร่งด่วน สพฐ. โดย สพม.มค.  20  นางสาวปกาวรรณ แก้วโพธิ์