วันที่   24   สิงหาคม   2565
ห้อง เวลา รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 08.30-16.30   - แข่งทักษะคณิต  60  นายอนันท์ สำเภาทอง