วันที่   28   มิถุนายน   2565
ห้อง เวลา รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 08.30-12.00   - ประชุมทางไกล ศูนย์ความเป็นเลิศ โครงการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงค์โปร์  5  นายปองดี ไชยจันดา