วันที่   30   มิถุนายน   2565
ห้อง เวลา รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 08.30-12.00   -  - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการเรียนจัดการเรียนรู้  25  นางสาวศศิธร ปักกาโล