วันที่   2   สิงหาคม   2565
ห้อง เวลา รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมเล็ก 13.00-16.30   - โครงการห้องเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น - ใช้ Projector  5  นายปองดี ไชยจันดา