วันที่   8   สิงหาคม   2565
ห้อง เวลา รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 08.30-12.00   - นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และ PLC รอบที่2  6  นางสาวกิตติยา สีดา